Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van De Mare Mediation & Advocatuur
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor: de advocaat (zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk) of op basis van een arbeid-, uitzend-, of volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.
 2. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub d. en e. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt (zoals oa: griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels).
 5. Kantoorkosten: de vaste opslag (6%) op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk ook van toepassing zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 1. Overeenkomst van opdracht
 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaat en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 2. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7;407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Een opdracht zal door het kantoor pas worden aanvaard na ontvangst van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de betreffende cliënt.
 1. Declaratie
 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Een tussentijdse declaratie of een einddeclaratie gaat altijd vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de volgende declaratie.
 4. Het kantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 1. Betaling
 1. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor gestelde bank- of girorekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van de betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is het kantoor tevens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is het kantoor niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 4. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat het kantoor in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen.
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevende(n).
 1. Geheimhouding
 1. De behandelend advocaat (en diens medewerkers) is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar (hun) bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
 1. Stichting Derdengelden
 1. Gelden die ten behoeve van de cliënt worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden De Mare Mediation & Advocatuur (KvK inschrijfnummer 30193150) en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n). Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over de aldus beheerde gelden geen rente vergoed.
 1. Gefinancierde rechtshulp door de Raad van Rechtsbijstand.
 1. Bij het verlenen van een opdracht verplicht de cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, zijn/haar BSN-nummer te verstrekken en de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand mede te ondertekenen dan wel de behandelend advocaat hiervoor een machtiging te verlenen.
 2. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten zijn voldaan.
 3. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment, waarop de Raad van Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.
 1. Openbaring stukken door cliënt
 1. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kantoor niet toegestaan om de door het kantoor geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.
 1. Einde van de zaak
 1. Het kantoor archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de datum van sluiting. Daarna heeft het kantoor het recht het dossier te vernietigen.
 2. In geval van een klacht over de dienstverlening door het kantoor, kan de cliënt klagen bij de behandelend advocaat zelf. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt, wordt de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard op het geschil en zal dit worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. Het kantoor streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit tot volle tevredenheid van haar cliënten. In verband daarmee kan het kantoor bij de sluiting van het dossier vragen om medewerking van haar cliënten aan een klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan de cliënt de gelegenheid geboden zijn/haar ervaringen schriftelijk kenbaar te maken aan het kantoor.
 1. Rechts- en forumkeuze
 1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, voorzover dit rechtens is toegestaan.