Veelgestelde vragen

Scheiden of toch beter bij elkaar blijven? 
Indien u twijfelt of een scheiding de juiste stap is om te zetten kunt u – desgewenst samen met uw (ex)partner – bij ons kantoor terecht voor één of meerdere gesprekken hierover. Wij kunnen u informatie geven wat een scheiding voor u kan betekenen: op financieel vlak, voor de kinderen, of u zult moeten verhuizen e.d.. U kunt ook nog (relatie)therapie overwegen of bijvoorbeeld een proefscheiding (tijdelijk apart wonen).

Wat moet er worden geregeld bij een echtscheiding?
Als er kinderen zijn dient een ouderschapsplan te worden opgesteld. Hierin worden de afspraken neergelegd over de verzorging en opvoeding van de kinderen na scheiding, waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben en hoe de omgang met de andere ouder er uit zal zien. Ook worden in het ouderschapsplan de afspraken neergelegd over de verdeling van de kosten van de kinderen (de kinderalimentatie).

Daarnaast dienen bij een scheiding bijvoorbeeld afspraken te worden gemaakt / beslissingen te worden genomen over: alimentatie, over de verdeling van de (in)boedel bij een gemeenschap van goederen of over de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Ook kan er gekeken worden naar de verdeling/verevening van de pensioenen na scheiding.

Hoe verloopt het scheidingstraject met hulp van een mediator?
U kunt samen met uw ex-partner een afspraak maken bij onze mediator om alles door te spreken wat bij de scheiding geregeld dient te worden. Afhankelijk van wat er in uw situatie geregeld dient te worden vinden er 3 tot 6 gesprekken plaats, waar u steeds beiden bij aanwezig bent.

Na ieder gesprek maakt de mediator een verslag met hierin de punten die tijdens het gesprek zijn besproken en het ‘huiswerk’ wat u voor de volgende keer mag doen, zoals bepaalde stukken verzamelen of bellen met de bank. U neemt zelf de beslissingen samen met uw ex-partner. De mediator kan u wel informatie verschaffen zodat u de beslissingen goed kunt nemen. De afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een convenant en in een ouderschapsplan (als u kinderen heeft).

De mediator van ons kantoor is tevens advocaat zodat zij voor u het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank kan indienen. U hoeft dan niet een aparte advocaat hiervoor in te schakelen. Er zal geen mondelinge behandeling plaatsvinden. Ongeveer 6 weken na de indienen van het verzoekschrift zal de rechtbank een beslissing nemen.

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure met ieder een eigen advocaat?
Voordat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend zal er geprobeerd worden in onderling overleg afspraken te maken. Een mogelijkheid hiervoor is bij een vier-gesprek, hierbij zijn beide partijen met ieder hun eigen advocaat aanwezig.

Eén van de advocaten zal het verzoek tot echtscheiding indienen (namens de verzoekende partij). De andere advocaat (de verwerende partij) kan hiertegen verweer voeren of instemmen met hetgeen in het verzoekschrift is verzocht. Als er verweer wordt gevoerd volgt na de schriftelijke ronde de mondelinge behandeling bij de rechtbank. De rechtbank zal – nadat beide partijen zijn gehoord – een beslissing nemen op hetgeen is verzocht.

Als de verwerende partij instemt met hetgeen in het verzoekschrift wordt gevraagd, kan worden volstaan met het indienen van een referteverklaring. Er volgt dan geen mondelinge behandeling.

Wat is een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan bevat afspraken over de verzorging en de opvoeding van de kinderen voor na de scheiding. Er staat in bij welke ouder de kinderen hun hoofdverblijf hebben na de scheiding en hoe vaak zij de andere ouder zien. Ook staat in het plan wat de niet-verzorgende ouder voor de kinderen zal gaan betalen (kinderalimentatie).

Bij het indienen van een verzoek tot echtscheiding dient een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan te worden meegestuurd. Indien het de ouders niet lukt om samen afspraken te maken over de kinderen, zal de rechter vaak eerst de ouders doorsturen naar een deskundige of een mediator om nog een keer te proberen om tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen. Pas als het de ouders dan nog niet lukt om tot afspraken te komen zal de rechter de beslissing gaan nemen over waar de kinderen gaan wonen, hoe de omgangsregeling met de andere ouder er uit zal zien en hoe hoog de kinderalimentatie zal zijn.

Welke omgangsregeling kan er worden afgesproken?
Er zal gezocht moeten worden naar een omgangsregeling die aansluit bij de werktijden van de ouders en de schooltijden van de kinderen. Ook kan aansluiting worden gezocht bij hoe vaak de niet-verzorgende ouder voor de kinderen zorgde tijdens het huwelijk.

Als standaard omgangsregeling wordt vaak gezien: één weekend om de veertien dagen en de helft van de vakanties/feestdagen. Het weekend kan dan zijn van zaterdagochtend tot zondagavond, of langer van bijvoorbeeld vrijdag uit school tot maandagochtend naar school.

Uit onderzoek is gebleken dat het voor jonge kinderen van belang is dat zij ‘vaak maar kort’ contact hebben met de niet-verzorgende ouder. Vaak wordt er nog geen weekendregeling afgesproken bij kinderen onder de vier jaar.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap?
Er is sprake van co-ouderschap als de ouders na de scheiding de zorgtaken voor de kinderen ongeveer gelijk verdelen én als zij in staat zijn goed samen over de kinderen te overleggen. Als er alleen sprake is van een ruime omgangsregeling is dat nog geen co-ouderschap. De term co-ouderschap is niet in de wet vastgelegd.

Co-ouderschap moeten beide ouders willen en ook voor de kinderen moet het de beste optie zijn. Kinderen willen over het algemeen graag regelmatig contact met de beide ouders hebben, maar aan de andere kant is het steeds heen en weer gaan met hun spullen soms ook vermoeiend voor kinderen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?
Als u samen naar een mediator gaat zal aan het einde van het mediation-traject de mediator de door u beiden gemaakte afspraken in een convenant neerleggen. In het convenant staan uw afspraken betreffende de partneralimentatie, verdeling van de (in)boedel bij een gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Ook staat er in wat er gebeurt met de echtelijke woning (wie blijft er in wonen, wie betaalt hiervan de lasten?) en hoe de pensioenen worden verdeeld/verevend.

Zolang er sprake is van een concept convenant kunt u hier – in overleg met uw ex-partner – wijzigingen op aanbrengen. Na ondertekening van het convenant zal het aan de rechtbank worden verzonden.

Ook indien u niet kiest voor mediation kunt u – met hulp van de beide advocaten – proberen een gezamenlijk echtscheidingsconvenant op te stellen.

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Hoe lang u partneralimentatie betaalt, hangt af van het jaar waarin u de afspraak maakte. Of wanneer de rechter de partneralimentatie vaststelde. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels.

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt u uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie.

Partneralimentatie langer dan 5 jaar

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

 • U heeft samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde minimaal 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt, krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
 • U bent geboren op of voor 1 januari 1970. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En u krijgt over meer dan 10 jaar pas AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Afspraken alimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020
 • U heeft samen kinderen
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde langer dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
 • U heeft samen geen kinderen, huwelijk duurde korter dan 5 jaar
  Partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.
Afspraken alimentatie voor 1 juli 1994

Hoe lang de partneralimentatie duurt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter heeft bepaald. Als u niets heeft afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kunt u in sommige gevallen aan de rechter vragen de alimentatie te beëindigen.

Verlenging partneralimentatie

Komt uw partner in financiële problemen als de alimentatie stopt? Dan kan uw partner de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

De alimentatie stopt als de partner die de alimentatie ontvangt:

 • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
 • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
 • overlijdt.
Alimentatie veranderen of stoppen via de rechter

Een wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

Hoe lang duurt een scheidingstraject?
Indien u kiest voor mediation en er is bij u geen sprake van een juridische complexe situatie, dan kan de scheiding binnen circa vier maanden zijn geregeld. Ingeval u ieder een eigen advocaat heeft kan het scheidingstraject langer duren, met name als u het regelmatig niet eens bent met de visie van uw ex-partner. Een scheiding kan dan soms meer dan een jaar duren.

Wanneer is de echtscheiding definitief?
Nadat de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken dient de beslissing nog te worden ingeschreven in de gemeente waar u toentertijd bent getrouwd. De dag van inschrijving van de beschikking bij de gemeente is dan de officiële dag van de scheiding.

Wat zijn de kosten van een echtscheiding?
Het hangt van uw inkomen en uw vermogen af of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of dat u de advocaat of mediator per uur dient te betalen. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt betaalt u eenmalig een eigen bijdrage, bijkomende kosten zijn: griffierechten, kosten van aan te vragen uittreksels en (eventueel) kosten van een deurwaarder.
Zowel de kosten van de deurwaarder als de griffierechten zijn lager als u onder de gefinancierde rechtsbijstand valt.

In geval u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u de advocaat/mediator per uur. Het aantal uur wat een advocaat/mediator aan uw zaak besteedt hangt niet alleen af van de juridisch/financiële en fiscale complexiteit van uw zaak, maar hangt ook af in hoeverre u samen nog kunt overleggen. Als overleg mogelijk is zal een echtscheiding sneller kunnen worden afgewikkeld en daarmee dus goedkoper zijn. Dat geldt ook voor als u ieder een eigen advocaat heeft.

Wat zijn de voordelen van mediation?
 • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
 • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
 • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
 • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

Indien u andere vragen heeft kunt u contact met ons kantoor opnemen, wij staan u graag te woord en helpen u graag verder!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak met ons maken? U kunt ons bereiken via info@demaremediation.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Ga naar contact